Zgoda administracyjna na położenie kostki brukowej

Mamy opracowany projekt zagospodarowania terenu, wybranych wykonawców, produkty, jakie chcemy użyć. Pozostają jeszcze żmudne kwestie formalne. Gdzie zgłosić położenie kostki brukowej? Czy potrzebujemy pozwolenia na budowę? Autorem tekstu jest Piotr Jarzyński, Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.
Na gruncie Prawa budowlanego położenie kostki brukowej to roboty budowlane, mogące wymagać uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Należy pamiętać także o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Utwardzenie gruntu a roboty ziemne

Dla osób zastanawiających się, gdzie zgłosić położenie kostki brukowej mamy dobrą wiadomość. Zgodnie z Prawem budowlanym, wykonywanie robót polegających na utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych, co do zasady nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Przy czym przez utwardzenie gruntu należy rozumieć wszelkie prace, które wiążą się z utwardzeniem powierzchni z wykorzystaniem materiałów budowlanych, np. ułożenie kostki brukowej. Utwardzenie gruntu należy odróżnić od robót ziemnych, przy których realizacji nie są wykorzystywane żadne materiały budowlane, a polegających np. na wyrównaniu terenu. Roboty ziemne nie mają charakteru robót budowlanych, chyba że będą prowadziły do powstania budowli ziemnej. Mogą polegać np. na fizycznym wzmocnieniu powierzchni. Ze względu na brak technicznego charakteru nie podlegają one co do zasady Prawu budowlanemu, nie trzeba więc się martwić o formalności.

Działka budowlana a pozwolenie na budowę

Brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na utwardzaniu powierzchni gruntu dotyczy wyłącznie działek budowlanych. A czymże ona jest? Sięgnijmy po definicję zawartą w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Działką budowlaną nie jest np. działka oznaczona w rejestrze gruntów i budynków jako grunt rolny. Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzaniu powierzchni gruntu niebędącego działką budowlaną wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Środowisko naturalne i zabytki

Wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Są jednak wyjątki... Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, dla których konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000. Jest ono także niezbędne, jeżeli położenie kostki brukowej wykonane będzie przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. W takim przypadku do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Dokonania zgłoszenia wymaga położenie kostki brukowej na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Również w tym przypadku należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Zgłoszenie robót budowlanych jest procedurą prostszą, szybszą i mniej sformalizowaną niż uzyskanie pozwolenia na budowę.

Plan miejscowy i warunki zabudowy

Roboty budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych muszą być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli plan taki nie obowiązuje – wówczas wymagana jest zgodność z decyzją o warunkach zabudowy. W planach miejscowych i warunkach zabudowy często określa się minimalną powierzchnię biologicznie czynną, którą należy zachować na działce. Na tzw. „terenach zielonych” nie będziemy mogli położyć kostki brukowej. Przed rozpoczęciem inwestycji warto zatem sprawdzić czy dla działki budowlanej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, koniecznie przeanalizujmy jego zapisy. Gdy go brak, sprawdźmy, czy powstaje konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
dotacje unijne