NEWSLETTER

Regulamin usługi Newsletter Poz Bruk

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.pozbruk.pl (dalej jako „Strona”)
 2. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Poz Bruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Sobocie przy ul. Poznańskiej 43, 62-090 poczta Rokietnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486913, NIP 777-26-14-303. (dalej jako „Poz Bruk”)
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w formularzu dostępnym na Stronie adres e-mail, Poz Bruk przesyłać będzie wiadomości e-mail z informacjami o promocjach produktów i usług, aktualnościach handlowych i działalności firmy (w tym m.in. gdzie się wystawiamy, imprezy okolicznościowe, eventy promocyjne, spotkania na uczelniach, wykładach, szkoleniach, polecanie wyrobów firm współpracujących, informacje od biura obsługi klienta i zarządu itp.), materiały promocyjne, materiały poradnikowe.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne i bezterminowe.
 5. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz imienia (fakultatywnie), celem rejestracji w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych, o których mowa w ust. 5, a także ich poprawiania.
 7. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 5 jest Poz Bruk.
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na Stronie:
  1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz fakultatywnie imienia Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.pozbruk.pl,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  3. naciśnięcie na przycisk „Zapisz się”,
  4. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej,
  5. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej wiadomości e-mail.
 9. Potwierdzając subskrypcję usługi Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu do celów promocyjnych i informacyjnych, o których mowa w ust. 3.
 10. Potwierdzenie subskrypcji usługi Newsletter stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Poz Bruk.
 11. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez kliknięcie linku zawartego w każdej wiadomości e-mail zatytułowanego „anuluj subskrypcje”.
 12. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Poz Bruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 13. Poz Bruk, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podmiotem, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155c. Powierzenie przetwarzania danych osobowych ma na celu wyłącznie świadczenie usługi Newsletter.
 14. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z terminem podanym wraz z informacją o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie zrezygnuje on z otrzymywania Newslettera.
 15. Usługobiorca Newslettera zobowiązuje się do niedostarczania treści bezprawnych. W przypadku dostarczania przez Usługobiorcę Newslettera treści niezgodnych z prawem, bądź niniejszym regulaminem, Poz Bruk zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z usługi Newsletter.
 16. Dla korzystania z usługi Newsletter wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 17. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Newslettera można zgłaszać od adresem newsletterpozbruk@pozbruk.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie, w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2016 r.
© 2015 POZBRUK. Wszystkie prawa zastrzeżone.