Unia Europejska

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH ZA POMOCĄ FACEBOOK LEAD AD

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH ZA POMOCĄ FACEBOOK LEAD AD

 1. Postanowienia ogólne
  • Przedmiotowa Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym informacje o zasadach gromadzenia i przetwarzaniu danych udostępnionych za pomocą funkcji Facebook Lead Ad.
 2. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych uzyskanych poprzez formularz Facebook Lead Ad jest Poz Bruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Sobocie przy ul. Poznańskiej 43, 62-090 poczta Rokietnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486913 , posiadająca NIP nr 777-26-14-303; w dalszej części informacji określana jako „POZ BRUK”. Z POZ BRUK można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 61 814 45 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby.
  2. POZ BRUK ustanowiła inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iodo@grupa.pozbruk.pl.
  3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. udzielonej przez zgody, w celach marketingowych.
  4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są lub zależnie od potrzeb administratora mogą być pracownicy i współpracownicy POZ BRUK, podwykonawcy POZ BRUK w zakresie usług związanych z marketingiem oraz portal Facebook.
  5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ustania celów marketingowych POZ BRUK.
  6. W związku z podaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania od POZ BRUK usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Użytkownika danych osobowych uniemożliwia jednak, udział w procesach marketingowych, w szczególności przesyłanie informacji handlowo-marketingowej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez POZ BRUK w zakresie realizacji zleceń na usługi marketingowe oferowane przez POZ BRUK spowoduje zaprzestanie świadczenia usług. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie przez Użytkownika na adres: info@pozbruk.pl oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez POZ BRUK za pomocą systemów komputerowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłanych danych, cykliczne zmiany haseł dostępów) oraz poza systemem komputerowym z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka przetwarzania. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie POZ BRUK zostały zobowiązane do zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa danych Użytkownika.
  9. POZ BRUK stosuje wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  10. Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ad Użytkownik przekazuje POZ BRUK wskazane w formularzu Facebook Lead Ad dane osobowe, obejmujące:
   1. adres e-mail Użytkownika,
   2. imię i nazwisko Użytkownika,
   3. numer telefonu Użytkownika.
  11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez POZ BRUK danych osobowych, o których mowa w ust. 10 powyżej następuje przez zaznaczenie odpowiedniego okienka formularza, poprzez który Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe na portalu Facebook.
 3. Przesyłanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni przez telefon
  1. Uzyskując dane Użytkownika poprzez Facebook Lead Ad POZ BRUK będzie kontaktował się z Użytkownikiem na podany adres e-mail w celu wysyłki treści marketingowych, które mogą stanowić informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie stwierdzić, że nie chce otrzymywać od POZ BRUK powiadomień o charakterze marketingowym, w tym także wycofać już udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie przez Użytkownika na adres: info@pozbruk.pl oświadczenia o cofnięciu zgody na przesyłanie informacji handlowej.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od POZ BRUK informacji handlowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka formularza, w którym udostępnia POZ BRUK swoje dane.
  4. POZ BRUK może się kontaktować z użytkownikiem również telefonicznie lub w formie sms na podany w formularzu numer telefonu Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług POZ BRUK.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez POZ BRUK z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka formularza, w którym udostępnia POZ BRUK swoje dane.
 4. Obowiązywanie Polityki Prywatności
  • Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 30.10.2018r.